Naar boven

Nieuws

Kennismaken met MTbook?

Verslag Klankbordgroep MTbook 16 september 2016

20 september 2016

De klankbordgroep MTbook kwam op vrijdag 16 september 2016 bijeen om te spreken over de voortgang en doorontwikkeling van MTbook. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd: hoofden medische techniek, biomedisch technologen en klinisch fysici uit verschillende ziekenhuizen en de samenwerkingspartners Logic Medical en Ultimo Software Solutions.

Locatie: Het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

Aanwezig: BovenIJ, UMCG, UMCU, Radboud, Treant, Deventer Ziekenhuis, MCH-Bronovo, Ultimo, Logic Medical.

Afwezig (met kennisgeving): Erasmus, Namco (Rene Drost)

Voortgang in de ontwikkeling van MTbook

 • Alle deelnemers zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen en bereikte resultaten op de verschillende programmaonderdelen waarlangs door Zapphire/ MTbook wordt gewerkt. Zie bijlage.
 • Er is een demo verzorgd van het webportaal van MTbook. Het webportaal biedt aan alle MTbook-klanten toegang tot de uitgebreide database met ruim 9.000 instrumentsoorten. Voor elk van deze instrumentsoorten geldt dat de stamgegevens uniform en eenduidig zijn beschreven. Tevens zijn de instrumentsoorten voorzien zijn van risicoclassificaties (LM, ASHE, WIBAZ), onderhoudsplannen, afbeeldingen, documenten en meer.

Benchmarking, datavergelijking en data-analyse in MTbook

 • MTbook biedt dankzij de bi-directionele koppeling met Ultimo de mogelijkheid om rechtstreeks informatie uit het Ultimo-onderhoudssysteem van het ziekenhuis te ontvangen. Ziekenhuizen kunnen hierdoor hun prestaties onderling benchmarken en data over het gebruik, beheer en onderhoud van de medische apparatuur met elkaar vergelijken. Met de klankbordgroep is stilgestaan bij de belangrijkste spelregels rondom het uitwisselen van data. Zo is er gesproken over: welke data voor wie wel of niet toegankelijk mag zijn, wat de minimale aanleverfrequentie moet zijn en welke werkwijze er gehanteerd wordt om optimale transparantie en vertrouwelijkheid in de relaties tussen de verschillende partijen te waarborgen.
 • Er is stilgestaan bij de ‘op korte –‘ en ‘lange termijn’ te ontwikkelen exportconnectoren voor ontsluiting van informatie uit de facilitairmanagementsystemen van de ziekenhuizen. Op de korte termijn zal een exportconnector beschikbaar komen om ‘de inzet’ en ‘het gebruik’ van de MTbook-content binnen de instellingen te monitoren. Niet alleen geeft dit waardevolle informatie over het gebruik van MTbook zelf; deelnemers krijgen zo ook zicht op de verschillende wijzen waarop collega-instellingen met de informatie uit MTbook omgaan.
 • Voor de middellange termijn geldt de uitontwikkeling van een exportconnector die zich richt op het verzamelen van data over storingsaantallen en storingsoorzaken. Op deze manier kan de objectiviteit van enkele wegingsfactoren in het risicoclassificatie-model vergroot worden.

Contentmanagement

 • Met de komst van MTbook is de rol van Logic Medical veranderd in die van contentbeheerder. Over het contentbeheer zijn afspraken gemaakt m.b.t. de kwaliteit en het niveau van de dienstverlening. Logic Medical informeerde de deelnemers over de uitbreiding van het Risico Classificatie (RC) Team en de verbeterde en gestroomlijnde processen om te komen tot een goede en vlotte afhandeling van de risicoclassificatie-aanvragen.
 • Het risicoclassificatie-model werd door de deelnemers bediscussieerd op actualiteit, juistheid en volledigheid. Rondom de instrumentsoortengroepen voor het Lab kan nog wel e.e.a. verbeterd worden. Diverse leden vanuit de klankbordgroep gaan hierover met elkaar in overleg.
 • Voor wat betreft uitbreiding van de content zien de deelnemers graag een toevoeging om veiligheidsmeldingen te distribueren via MTbook. Verder zal er gestart worden met het ontsluiten van checklisten t.b.v. de uitvoering van het onderhoud.

Samenwerkingen

 • Rondom het thema “samenwerkingen” wenst de klankbordgroep een regierol voor MTbook in het coördineren van de samenwerkingen en de distributie van informatie. Klankbordgroep-leden zullen zich inspannen om de achterban in beroeps- en vakgroepen/  -verenigingen te attenderen op de samenwerkingsmogelijkheden die ontstaan.

Rol van de Klankbordgroep

 • De klankbordgroep MTbook telt op dit moment 11 organisaties. Afgesproken is dat de klankbordgroep 2x per jaar in zijn volle omvang bijeen komt. Tijdens deze sessies zullen de algehele voortgang en ontwikkelingen rondom MTbook besproken worden.
 • Er worden werkgroepen ingesteld (Benchmarking, Content en Samenwerkingen) waarin de leden van de klankbordgroep plaatsnemen. De werkgroepen gaan in aanloop naar de brede-klankborgroepvergadering zaken uitdenken en voorbereiden en zullen tussentijds betrokken worden voor inhoudelijke afstemming.

Een bijdrage van Bas van Dijkklankbordgroep